نویسنده: جمال کرمیان

رفتار اشتباهی که رابطه عاطفی را نابود می کند زمانی که وارد یک رابطه عاطفی می شوید باید برای بهبود و ارتقای روابط خود تلاش کنید و از رفتارهای اشتباهی که موجب تخریب روابط زناشویی…